Historia szkoły

Koło Macierzy Szkolnej powstało w 1956 r. Decyzja ta zapadła na Walnym Zebraniu w dniu 15 kwietnia 1956 r., kiedy dzięki inicjatywie ówczesnej prezeski Koła Rodzicielskiego p. S. Deręgowskiej, przy poparciu licznych członków oraz sympatyków, w obecności prezesa PMS mgr Kańskiego postanowiono przystąpić do ogólnokrajowej organizacji Polskiej Macierzy Szkolnej na terenie Wielkiej Brytanii.

W skład pierwszego zarządu weszły następujące osoby: prezes dr – J.Leja, v-ce prezes – T. Michalik, sekretarz – M. Pirkel, skarbnik – J. Gruszecki, członkowie – W. Badowski, M. Nowakowa, J. Kruczyński, N. Stachnik, E. Tundak.

Głównym celem i zadaniem zarządu była troska o szkołę, zapewnienie jej utrzymania i rozwoju w myśl zasad i przekonań, dla których zostaliśmy na emigracji. Praca oświatowo-wychowawcza nawet we własnym kraju i normalnych warunkach jest pracą trudną i odpowiedzialną.

Tu na emigracji, gdzie mamy specyficzne warunki, praca ta wymaga większego zrozumienia i poświęcenia ze strony nauczyciela, aby umiejętnie przekazać wartości języka, historii oraz polskiej tradycji. Okres od chwili powstania PMS do dnia dzisiejszego, to czas cichej i żmudnej pracy, gdzie dobro ogólne naszych dzieci było najważniejszym celem. Tu trzeba podkreślić rolę rodziców i sympatyków, którzy czynnie wspierali pracę wypracowani funduszów na potrzeby związane z utrzymaniem szkoły. Specjalne podziękowanie należy się szczególnie tym osobom, które nie mając własnych dzieci poświęcały swój czas i wysiłek na tak wzniosły cel.

Dotacje z Komitetu Likwidacyjnego Kupna Domu Polskiego, oraz Komitetu Obchodów 25-lecia wychowanków szkoły w Fowlmere na cele Macierzy Szkolnej, zasiliły fundusze, gdy ofiarność społeczeństwa zmalała wraz z ilością dzieci uczęszczających do szkoły. W roku 1963 PMS otrzymała pomoc finansową od Komitetu Oświaty w Radzie Miasta Cambridge, co umożliwiało powiększenie szkoły o klasę gimnazjalną prowadzącą lekcje przygotowawcze do egzaminu na poziomie „O level” z języka polskiego.

W obecnym czasie PMS czynnie współpracuje z innymi organizacjami na terenie Cambridge, a szkoła cieszy się dużym poparciem i zrozumieniem ze trony rodziców. Tu należy wyrazić słowa uznania i szacunku dla wszystkich, którzy przez długie lata poświęcali swój czas i wysiłek ażeby nasze dzieci nie zatraciły świadomości swojego pochodzenia oraz wartości kulturalnych i religijnych naszego Narodu.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Kierownik Szkoły Tadeusz Kubiakowski, który z wielkim poświęceniem, wytrwale i mozolnie pracował nad kształtowaniem młodego pokolenia, i dba o to, aby szkoła spełniała swe zadanie. Szkoła posiada swój sztandar ufundowany przez pp Pirkel, a wykonany przez Irenę Liszkę.

Na przestrzeni lat do szkoły uczęszczało kilkuset uczniów. Wielu z nich zdało egzamin z języka polskiego na poziomie „O” i „A” level, co z pewnością pomogło im dostać się na studia. Dziś zajmują poważne stanowiska, niektórzy z nich pracują na terenie Polski.

Wykaz nazwisk osób, które zasłużyły się swoją pracą na niwie kulturalno-oświatowej podczas istnienia Koła PMS i szkoły w ciągu 50 lat naszej wspólnoty (do roku 1998)

Katecheci: Ks dr J. Zawidzki – założyciel szkoły, Ks H. Posłuszny, Ks J. Trochim, Ks H. Pilak, Ks E. Stachurski, Ks K. Bidziński.

Kierownicy szkoły: P. Dadejowa-Hołyńska, H. Maczkiewicz, S. Radwańska, M. Tułasiewicz, W. Jaroć, T. Kubiakowski. Kierowniczka Kursu Dokształcającego: E. Bulewicz.

Nauczyciele stali: E. Allen, E. Bulewicz, J. Challenor, I. Gorczyński, K. Gorys, E. Jaroć, K. Jaskółowska, B. Karpowicz, M. Kostrowicka, B. Mazurkiewicz, K. Mituniewicz, A.M. Norman, K. Obryda, N. Orzechowska, P. Perucki, W. Pirkel, N. Starnecka, B. Smolny, T. Strupczewski, B. Worland, A. Whelan.

Prezesi zarządów Koła PMS i Koła Rodzicielskiego: S. Deręgowska, J. Leja, W. Bejczek, J. Kruczyński, J. Liszka, T. Kubiakowski, D, Jedynak, H. Sterecki, T. Tabaczyński, A. Kruczyński, A. Whelan, B. Davies.

Z wyżej wymienionych osób 36 zostało odznaczonych Złotą Odznaką PMS za swą działalność.

Obecnie

Ostatnie dziesięciolecie przyniosło gwałtowny wzrost liczby uczniów, oraz zmianę ich umiejętności i potrzeb. Zmieniła się również kadra nauczycielska, która w większości rekrutuje sie spośród osób świeżo przybyłych z Polski.

Oprócz pracy nad podtrzymaniem i rozwojem znajomości języka polskiego, przygotowaniem do egzaminów państwowych na poziomie GCSE i A-level, szkoła prowadzi również zajęcia z historii i geografii Polski oraz zajęcia przygotowujące do imprez i występów szkolnych. Przez pewien okres prowadzone były zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i pomoc w przygotowaniu prac domowych - przyswojeniu materiału przerabianego w szkole angielskiej. W ramach zajęć szkolnych oferowane są także lekcje religii.

Od kilku lat szkoła organizuje doroczne wyjazdy na Dzień Sportu do Laxton Hall. Pozwalają one uczniom na spotkanie rówieśników, uczących sie w Szkołach Polskich na terenie całej Anglii; są też dobrą okazją do rekreacji i wspólnej zabawy.

Szkoła stanowi ważny element życia polskiej społeczności i współpracuje z wieloma organizacjami, starając się aby tradycje i więzi podtrzymywane jak do tej pory przez ośrodki emigracyjne były przekazane i kontynuowane przez następne pokolenia.

Galeria

View the embedded image gallery online at:
http://polskaszkolacambridge.co.uk/historia#sigFreeId032da234e3